Συμβουλές - Οδηγίες για τις Ελληνικές Επιχειρήσεις (από 2/2/2010)

 

 οι  επιχειρήσεις   πρέπει  να  δείχνουν  αυτοσυγκράτηση  στην  έκδοση  ακάλυπτων  μεταχρονολογημένων  επιταγών  γιατί  η  συγκέντρωση  των  απαραίτητων  μετρητών  για  την  κάλυψη  τους  είναι  πιθανόν  να  είναι  προβληματική  και  χρονικά  αβέβαιη  (  2/2/2010  )

-  οι  επιχειρήσεις  πρέπει  εφεξής  να  προσέχουν  ιδιαίτερα  τις  λογιστικές, φορολογικές   και  ασφαλιστικές  τους  υποχρεώσει2/2/2010-

-  οι  επιχειρήσεις  πρέπει  να  αποφεύγουν  συστηματικά  την  απασχόληση  μαύρης  εργασίας  ( 2/2/2010  )

-  οι  επιχειρήσεις  πρέπει  να  δεσμεύουν  για  πάσης  φύσεως  αποθέματα  τόσα  κεφάλαια  κίνησης  όσα  είναι  τα  τελείως  απαραίτητα  για  την  εύρρυθμη  λειτουργία  τους (  2/2/2010  )

-  οι  επιχειρήσεις  πρέπει  να  μελετούν  πολύ  καλά  και  να  αξιολογούν  σωστά  την  βιωσιμότητα  των  επενδύσεων  που  τους  είναι  τελείως  απαραίτητες  για  την  βελτίωση  της  ανταγωνιστικότητας  τους,  σαφώς  πριν  ξεκινήσουν  την  υλοποίηση  τους (  2/2/201Ο  )

-  οι  επιχειρήσεις  πρέπει  να  έχουν  ανοιχτά  τα  αυτιά  και  τα  μάτια  τους  σε  επιχειρηματικές  συνέργειες  και  συνεργασίες,  συγχωνεύσεις  και  εξαγορές(  2/2/2010  )

-  οι  επιχειρήσεις  πρέπει  να  ελαχιστοποιήσουν  τα  λειτουργικά  τους  έξοδα(  6/2/2010  )

-  οι  επιχειρήσεις  δεν  πρέπει  να  βασίζονται  στον  τραπεζικό  δανεισμό,  όπως  άλλοτε,  ακόμη  και  αν  πληρούν  τις  προϋποθέσεις -6/2/2010-

-  οι  επιχειρήσεις  πρέπει  να  προσέξουν  ιδιαίτερα  τις  επισφάλειες  στις  χονδρικές  πωλήσεις  τους-14/2/2010-

-  οι  επιχειρήσεις  πρέπει  να  αναπροσαρμόσουν  προς  τα  κάτω  την  τιμολογιακή  τους  πολιτική  περιορίζοντας  δραστικά  τα  ποσοστά  των  κερδών  τους-  16/5/2010 

-  οι  επιχειρήσεις  πρέπει  να  σχεδιάσουν,  και  να  υλοποιήσουν  σταδιακά,  προγράμματα  αύξησης  της  παραγωγικότητας  των  συντελεστών  παραγωγής  και  ιδιαίτερα  του  απασχολούμενου  προσωπικού  τους  ( 31/10/2010  ).

-  είναι  πλέον  αδήρητη  η  ανάγκη  λειτουργίας  των  επιχειρήσεων  μέσω  εύκαμπτων  και  ρεαλιστικών  προϋπολογισμών  εισροών-  εκροών 

(  31/10/2010  ).

-  η  άμεση  εξωστρέφεια  των  παραγωγικών  επιχειρήσεων  είναι  αναγκαία  για  την  επιβίωση  τους  (  26/12/2011  ).

-  ιδιαίτερη  προσοχή  απαιτείται  από  τις  επιχειρήσεις  που  εξαρτώνται  από  το  διεθνές  εμπόριο  (  εισαγωγές-  εξαγωγές  )  λόγω  της  παγκόσμιας  χρηματοπιστωτικής  κρίσης  (  26/12/2011  ). 

- η  αναδιοργάνωση  των  επιχειρήσεων  εν  λειτουργία,  σύμφωνα  με  τα  νέα  δεδομένα  και  τις  αλλαγές,  είναι  απαραίτητη  προϋπόθεση  επιβίωσης  και  ανάπτυξης  τους   (  25/ 12/ 2013  ).