Συμβουλές – Οδηγίες για τις Ελληνικές Επιχειρήσεις

Οι περισσότερες απο τις οδηγίες αυτές προτάθηκαν για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής κρίσης του 2008 που κατέληξε σε κρίση χρέους για τη χώρα μας και εξακολουθούν, μαζί με κάποιες καινούργιες, να είναι χρήσιμες για την αντιμετώπιση των υφεσιακών καταστάσεων στη παγκόσμια οικονομία που ήδη άρχισαν να διαμορφώνονται σαν συνέπεια της πανδημίας του covid-19 και είναι οι εξής :

– πρέπει  να  δείχνουν  αυτοσυγκράτηση  στην  έκδοση  ακάλυπτων  μεταχρονολογημένων  επιταγών  γιατί  η  συγκέντρωση  των  απαραίτητων  μετρητών  για  την  κάλυψη  τους  είναι  πιθανόν  να  είναι  προβληματική  και  χρονικά  αβέβαιη  ( 2/2/2010 )

– πρέπει  εφεξής  να  προσέχουν  ιδιαίτερα  τις  λογιστικές, φορολογικές  και  ασφαλιστικές  τους  υποχρεώσεις ( 2/2/2010 )

– πρέπει  να  δεσμεύουν  για  πάσης  φύσεως  αποθέματα  τόσα  κεφάλαια  κίνησης  όσα  είναι  τα  τελείως  απαραίτητα  για  την  εύρρυθμη  λειτουργία  τους ( 2/2/2010 )

– πρέπει  να  μελετούν  πολύ  καλά  και  να  αξιολογούν  σωστά  την  βιωσιμότητα  των  επενδύσεων  που  τους  είναι  τελείως  απαραίτητες  για  την  βελτίωση  της  ανταγωνιστικότητας  τους,  σαφώς πολύ  πριν  ξεκινήσουν  την  υλοποίηση  τους ( 2/2/201Ο )– 

– πρέπει  να  έχουν  ανοιχτά  τα  αυτιά  και  τα  μάτια  τους  σε  επιχειρηματικές  συνέργειες  και  συνεργασίες,  συγχωνεύσεις  και  εξαγορές ( 2/2/2010 )

– πρέπει  να  ελαχιστοποιήσουν  τα  λειτουργικά  τους  έξοδα ( 6/2/2010 )

– δεν  πρέπει  να  βασίζονται  στον  τραπεζικό  δανεισμό,  όπως  άλλοτε,  ακόμη  και  αν  πληρούν  τις  προϋποθέσεις ( 6/2/2010 )

– πρέπει  να  προσέξουν  ιδιαίτερα  τις  επισφάλειες  στις  χονδρικές  πωλήσεις  τους ( 14/2/2010 )

– πρέπει  να  αναπροσαρμόσουν  προς  τα  κάτω  την  τιμολογιακή  τους  πολιτική  περιορίζοντας  δραστικά  τα  ποσοστά  των  κερδών  τους ( 16/5/2010 ) 

 – είναι  αδήρητη  η  ανάγκη  λειτουργίας  τους μέσω  εύκαμπτων  και  ρεαλιστικών  προϋπολογισμών  εισροών-  εκροών ( 31/10/2010 ).

– η  εξωστρέφεια  των  παραγωγικών επιχειρήσεων είναι  αναγκαία προϋπόθεση  για  την  επιβίωση και ανάπτυξη  τους  ( 26/12/2011 ).

– η  αναδιοργάνωση  τους εν  λειτουργία,  σύμφωνα  με  τα  νέα  δεδομένα  και  τις  αλλαγές,  είναι  απαραίτητη  προϋπόθεση  επιβίωσης  και  ανάπτυξης  τους, χωρίς να διστάζουν στη σύναψη συμφωνιών outsourcing   ( 7/10/2019 ).

– αυτές που  εξαρτώνται  από  το  διεθνές  εμπόριο  ( εισαγωγές-  εξαγωγές ), πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα,  λόγω του ασταθούς παγκόσμιου  χρηματοπιστωτικού περιβάλλοντος ( 7/10/2019 ).

– είναι αδιανόητη η λειτουργία τους χωρίς υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου ( 7/10/2019 ).

– πρέπει  να  σχεδιάσουν,  και  να  υλοποιήσουν  σταδιακά,  καινοτόμα προγράμματα  αύξησης  της  παραγωγικότητας  των  συντελεστών  παραγωγής τους, ιδιαίτερα μέσω αυτοματισμού των συστημάτων παραγωγής και πωλήσεων και της συνεχούς εκπαίδευσης  του  απασχολούμενου  προσωπικού ( 7/10/2019 ).

-να προτιμούν εξωδικαστικές λύσεις επίλυσης διαφορών ( 2/8/2020 ).