για επιχειρήσεις – επιτηδευματίες – καταναλωτές

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

 • Αντιμετώπιση Ανταγωνισμού  Επιχειρήσεων
 • Αντιμετώπιση Ευθυνών των Διοικούντων Νομικά Πρόσωπα
 • Αντιμετώπιση Κρίσεων- Εμπλοκών κόκκινων δανείων φυσικών προσώπων
 • Αντιμετώπιση Κρίσεων- Εμπλοκών κόκκινων δανείων φυσικών προσώπων σε ξένο νόμισμα
 • Αντιμετώπιση Κρίσεων- Εμπλοκών κόκκινων δανείων επιχειρήσεων
 • Αντιμετώπιση Ληξιπρόθεσμων Βεβαιωμένων Χρεών στο Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία
 • Αποτιμήσεις Επιχειρήσεων – Εταιρειών
 • Διαπραγμάτευση με τα Funds-Servicers εκχωρημένων τραπεζικών χρεών επιχειρήσεων-ιδιωτών
 • Διαχείριση Κρίσεων – Εμπλοκών  Επιχειρήσεων
 • Διαχείριση Περιουσίας  φυσικών  προσώπων
 • Διαχείριση Περιουσιακών Κρίσεων- Εμπλοκών φυσικών προσώπων
 • Διαχείριση Χαρτοφυλακίου  φυσικών  προσώπων
 • Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
 • Είσπραξη Ληξιπρόθεσμων  Απαιτήσεων  Επιχειρήσεων
 • Εκκαθαρίσεις Επιχειρήσεων – Εταιρειών- Συνεταιρισμών
 • Εκπόνηση, Υλοποίηση και Εποπτεία Εφαρμογής Προϋπολογισμών  Ταμειακών Εισροών-  Εκροών
 • Επιχειρηματικά Σχέδια
 • Εταιρική  Διακυβέρνηση
 • Εταιρική  Κοινωνική  Υπευθυνότητα
 • Προγράμματα εκπαίδευσης κατάρτισης  επιχειρηματιών  &  στελεχών  επιχειρήσεων
 • Εξαγορές και Συγχωνεύσεις Επιχειρήσεων  –  Εταιρειών
 • Εργατικά, Ασφαλιστικά Επιχειρήσεων & Επιτηδευματιών
 • Ίδρυση, Οργάνωση, Διοίκηση και Λειτουργία Επιχειρήσεων  στην  Ελλάδα
 • Κοστολόγηση Προϊόντων – Υπηρεσιών
 • Λογιστικά – Φορολογικά Επιχειρήσεων & Επιτηδευματιών
 • Μελέτες Αξιολόγησης Επενδύσεων Επιχειρήσεων
 • Μελέτες Βιωσιμότητας Επιχειρήσεων
 • Μελέτες  Τεχνικής  Βοήθειας  (  χρηματοδοτούμενες  από  ευρωπαϊκά  προγράμματα  )
 • Μετατροπές Νομικής Μορφής Επιχειρήσεων-Εταιρειών
 • Μηχανοργάνωση Επιχειρήσεων
 • Νομικά Θέματα Επιχειρήσεων
 • Στρατηγική Επιχειρήσεων
 • Συμβάσεις Εμπορικής Συνεργασίας  Επιχειρήσεων  Εσωτερικού – Εξωτερικού
 • Συστήματα Αμοιβών Εργαζομένων στις Επιχειρήσεις
 • Συστήματα Αποθήκευσης, Ελέγχου Αποθεμάτων, Διανομής, Logistics
 • Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου Επιχειρήσεων
 • Συστήματα   Διασφάλισης  Ποιότητας
 • Υπαγωγή Επενδύσεων Επιχειρήσεων σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα, ΕΣΠΑ
 • Υπαγωγή Επενδύσεων Επιχειρήσεων σε Αναπτυξιακούς Νόμους
 • Φοροτεχνικά  επιχειρήσεων,  επιτηδευματιών  &  φυσικών  προσώπων
 • Χρηματοδοτήσεις Επιχειρήσεων – Επιτηδευματιών – Καταναλωτών-Στέγης